Regulamin serwisu

 REGULAMIN SERWISU LAPTOPÓW

 

SPIS TREŚCI

 

1. DEFINICJE

2. ZGŁOSZENIA SERWISOWE

3. ODBIÓR PRZESYŁKI

4. CZAS NAPRAWY LAPTOPA

5. GWARANCJA NA NAPRAWĘ

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

7. ZAPEZPIECZENIA

8. SERWIS LAPTOPÓW CENY

 

 

 

1. DEFINICJE

 

 

 1.1.

serwis– Dział SERWIS, ADEE SOFT USŁUGI INFORMATYCZNE KASPRZAK ADAM 43-190 MIKOŁÓW, UL. RYNEK 18

 1.2.

klient– osoba lub firma, która zgłosiła laptopa do wyceny, diagnozy lub naprawy

 1.3.

RMA– nadany przez system numer zlecenia (zgłoszenia) notebooka do serwisu

 1.4.

kurier– pracownik spedytora lub osoba występująca w jego imieniu

 

 

2. ZGŁOSZENIA SERWISOWE NOTEBOOKA

 

 

 2.1.

Warunkiem rozpoczęcia naprawy laptopa lub usługi serwisowej jest złożenie przez Klienta zlecenia naprawy lub usługi serwisowej.

 2.2.

Zgłoszenie sprzętu klienta do serwisu laptopów może nastąpić jedynie za osobistym stawieniem się w siedzibie firmy ADEE-SOFT.

 

 

 2.3.

Zgłoszenia serwisowe przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 oraz sobotę od 9:00 do 13:00. Zgłoszenia obsługiwane są przez pracowników serwisu laptopów.

 2.4.

Z chwilą wpłynięcia zgłoszenia oraz dostarczenia laptopa przez klienta uruchamiana jest procedura nadania numeru RMA.

 2.5.

Zgłoszenia serwisowe klientów w ramach aktualnej umowy serwisowej realizowane są na warunkach zawartych w tej umowie.

 2.6.

Wszystkie zgłoszenia realizowane są wg kolejności w jakiej wpłyną doserwisu laptopów. Numer RMA nie jest tutaj podstawą do reklamacji i służy on wyłącznie jako identyfikator zgłoszenia i naprawy.

 2.7.

Serwis laptopówwydaje klientowi dokument „Pokwitowanie” z numerem RMA , który jest jedynym dokumentem uprawniającym do odbioru napawianego lub reklamowanego laptopa.

 2.8.

Po wykonaniu naprawy komputeraserwis laptopówprzekazuje przedmiotowego notebooka klientowi osobiście lub osobie pisemnie upoważnionej. Drugą formą wydania laptopa jest wysyłka za pośrednictwem kuriera na wskazany adres.

 

 

 

3. ODBIÓR PRZESYŁKI

 

 

 

W przypadku podejrzenia naruszenia przesyłki, lub uszkodzenia przesyłanego laptopa w czasie transportu, sugerujemy zastosowanie się do następującej procedury:
Po otrzymaniu przesyłki należy sprawdzić stan opakowania w obecności kuriera. Każda przesyłka powinna być oklejona na zewnątrz taśmą zabezpieczającą naklejoną wserwisie laptopów.

 

 

 

Jeżeli tak nie jest, oznacza to, że przesyłka była otwierana przez osoby nieuprawnione. W takim wypadku należy sprawdzić jej zawartość w obecności kuriera. Po zauważeniu jakiegokolwiek uszkodzenia opakowania należy rozpakować przesyłkę w obecności kuriera i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia zawartości wspólnie sporządzić stosowny protokół. Jeżeli uszkodzenie przesyłki zostało stwierdzone po odjeździe kuriera mimo braku śladów uszkodzenia opakowania, należy sporządzić protokół uszkodzenia zawierający:

 

opis uszkodzenia,

nr listu przewozowego

datę doręczenia

oczekiwania finansowe z tytułu poniesionych strat, które powinny być potwierdzone dokumentem zakupu sprzętu

 

 

Protokół ten należy dostarczyć do lokalnego oddziału firmy kurierskiej, która wykonała usługę, a jego kopię przesłać listownie do siedziby serwisu.

* Firma ADEE-SOFT Usługi Informatyczne nie ponosi odpowiedzialności za jakości usług świadczonych przez przewoźnika.

 

 

4. CZAS NAPRAWY LAPTOPÓW

 

 

 4.1.

Naprawa gwarancyjna.

 4.1.1.

Czas naprawy gwarancyjnej laptopów jest określony w gwarancji udzielonej przez gwaranta i biegnie od dnia dostarczenia sprzętu wraz z kompletem dokumentów (karta gwarancyjna, dokument zakupu) do serwisu.

 4.1.2.

W przypadku wad formalnych dokumentów gwarancyjnych czas naprawy biegnie od dnia usunięcia tych wad przez klienta.

 4.1.3.

Oprogramowanie nie jest objęte warunkami gwarancji.

 4.2.

Naprawa pogwarancyjna laptopów.

 4.2.1.

Czas naprawy płatnej jest uwarunkowany dostępnością odpowiednich części oryginalnych bądź zamienników i nie jest ustalony.

 4.3.

średni czas naprawy wynosi 14 dni roboczych z zastrzeżeniem pkt. 4.1.1 i 4.2.1. Jeśli po tym terminieserwis laptopównie będzie w stanie dokonać naprawy lub wykonać usługi, klient zostanie o tym poinformowany jak w pkt. 4.4.

 4.4.

O terminie zakończenia naprawy, zmianie statusu zlecenia, kosztach przekraczających podany limit, klient zostanie poinformowany telefonicznie, pocztą elektroniczną e-mail, wiadomością tekstową sms lub w inny zadeklarowany przez siebie sposób.

 4.5.

Po upływie 15 dni roboczych od momentu zawiadomienia klienta o zakończeniu naprawy laptopa a nie odebraniu przez niego w tym terminie sprzętu, będzie naliczana opłata za depozyt w wysokości 5 zł netto za każdy dzień zwłoki. Opłata ta będzie naliczana przez kolejnych 30 dni, po tym terminie sprzęt zostanie złożony do depozytu sądowego o czym klient zostanie poinformowany na piśmie listem poleconym na adres korespondencyjny, który znajduje się w kartotekach serwisu. Koszty operacyjne związane z doręczeniem zawiadomienia pokrywa w całości klient, nie mniej jednak niż 20 zł netto.

 

 

5. GWARANCJA

 

 

 5.1.

Na wykonane naprawy laptopa i usługi,serwis laptopówudziela standardowej gwarancji w okresie 3 miesięcy od daty dokonania świadczenia z wyłączeniem oprogramowania oraz jego instalacji i konfiguracji.

 5.2.

Gwarancją objęte są wyłącznie elementy oraz czynności wyszczególnione w protokole zdawczo-odbiorczym lub zleceniu serwisowym jako wykonane przez serwis laptopa. W szczególnych przypadkach lub za dodatkową opłatą serwis może udzielić gwarancji dłuższej niż 3 miesiące co będzie zaznaczone na karcie naprawy komputera przenośnego bądź dokumencie sprzedaży.

 5.3.

Gwarancja na wykonane czynności nie obejmuje przypadków, w których działanie wykonanej przez serwis laptopa czynności przestało być skuteczne z powodów uszkodzeń elementów i części nie objętych gwarancją serwisu (w tym również przypadków określonych w pkt. 5.4) lub jeśli działanie to przestało być poprawne na skutek pojawienia się wady innych elementów mających wpływ na poprawność działania wykonanego świadczenia serwisowego.

 5.4.

Gwarancja na elementy nie obejmuje:

 

uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych (złamania, zalania laptopa , itp.),

uszkodzeń wynikających z eksploatacji urządzenia w warunkach, które nie odpowiadają warunkom określonym w karcie gwarancyjnej urządzenia,

uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, instalacji, przechowywania czy konserwacji laptopa oraz nieprzestrzegania powszechnych zasad eksploatacji sprzętu elektronicznego a w szczególności wszelkich innych uszkodzeń powstałych z winy lub niewiedzy Nabywcy,

przypadków losowych uszkodzeń niezależnie od warunków eksploatacji (powódź, pożar, przepięcie),

części, na których dokonano zatarcia lub zniszczenia numerów seryjnych serwisu,

części, których naprawę podjęły osoby lub podmioty nie będące serwisem

 

 

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

 

 6.1.

Serwis laptopównie ponosi odpowiedzialności za używane i zainstalowane nielicencjonowane oprogramowanie oraz inne dane na dyskach stałych innych nośnikach magnetycznych, dyskach optycznych, CD, DVD czy pamięciach flash przekazanych ze sprzętem do naprawy.

 6.2.

Klient oświadcza, że zabezpieczył wszystkie dane i nie będzie rościł żadnych praw tytułem odszkodowań za ich utratę.

 6.3.

Za wady i uszkodzenia wykryte w trakcie naprawy serwis nie ponosi odpowiedzialności.

 6.4.

Serwis laptopówzastrzega sobie zwrot nie naprawionego konmputera przenośnego klientowi z powodu braku oryginalnych części lub zamienników na rynku oraz innych niezależnych od serwisu czynników.

 6.5.

Serwis laptopówzastrzega sobie możliwość zwrotu klientowi nie naprawionego notebooka o nieco odmiennych objawach aniżeli został przyjęty. Wynika to z tego iż część elementów, w tym uszkodzonych, jest obecnie wykonywana w technologii SMD i BGA a co za tym idzie regeneracja takiego układu nie zawsze przynosi pozytywny efekt, który można wyeliminować tylko poprzez wymianę elementu na inny sprawny, niestety nie zawsze osiągalny.

 

 

7. ZABEZPIECZENIA

 

 

 7.1.

Serwis laptopóww celu zabezpieczenia sprzętu przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich stosuje zabezpieczenia naprawianego przez siebie sprzętu.

 7.2.

Naruszenie jakiejkolwiek z plomb zabezpieczających bądź innych zabezpieczeń będzie się wiązało z utratą udzielonej przezserwis laptopówgwarancji.

 

 

8. CENY

 

 

 8.1.

Naprawy laptopów i usługi serwisowe dokonywane przez serwis kalkulowane są w oparciu o cennik dostępny w siedzibie serwisu, oraz cenę elementów i podzespołów wymienionych podczas naprawy. Minimalna cena usługi (nie zawierającej kosztu elementów i podzespołów) nie może być mniejsza od stawki jednej roboczogodziny bez względu na czas wykonywania świadczenia serwisowego.

 8.2.

Cena elementów i podzespołów określana jest na podstawie bieżących cen sprzedaży zawartych w cenniku serwisu.

 8.3.

Na żądanie klienta serwis laptopów może dokonać naprawy w trybie usługi szybkiej bądź też ekspresowej.

 8.4.

Serwis laptopów i usługi serwisowe w trybie szybkim i ekspresowym podejmowane są w terminie:

 

do 8 godzin dla usługi ekspres,

do 24 godzin dla usługi szybkie

 

 8.5.

Serwis laptopówi usługi naprawcze w trybie usługi szybkiej dokonywane są w terminie do 3 dni roboczych z zastrzeżeniem pkt.8.7.

 8.6.

Serwis laptopówi usługi naprawcze w trybie usługi ekspresowej dokonywane są w terminie do 1 dnia roboczego z zastrzeżeniem pkt.8.7.

 8.7.

W przypadku niewykonania naprawy lub usługi serwisowej w terminach określonych w pkt. 8.5 i 8.6 naprawę laptopa / usługę serwisową traktuje się jako zwykłą.

 8.8.

Cena roboczogodziny w usłudze szybkiej jest wyższa o 50% od stawki podstawowej roboczogodziny lub ceny cennikowej danej usługi.

 8.9.

Cena roboczogodziny w usłudze ekspresowej jest wyższa o 100% od stawki podstawowej roboczogodziny lub ceny cennikowej danej usługi.

 8.10.

Dla stałych klientów są przewidziane stosowne rabaty.

 8.11.

Koszt świadczenia usług serwisowych wg warunków niniejszego regulaminu jest ustalany każdorazowo indywidualnie według potrzeb Klienta.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego.

Decyzją Kierownictwa firmy
ADEE-SOFT Usługi Informatyczne
regulamin naprawy sprzętu komputerowego obowiązuje od dnia 01.12.2009r.